Doelen en uitgangspunten

Het doel van de stichting is lokale initiatieven te begeleiden ter verbetering van de woon- en leefgebieden van mensen in rurale gebieden in de tropen. De projecten kunnen betrekking hebben op voedselvoorziening, gezondheid, onderwijs en cultuur- en natuurbehoud.

Uitgangspunten

Voor het behalen van zo goed mogelijke projectresultaten op korte en lange termijn streeft de Stichting de volgende uitgangspunten na die dit moeten bevorderen:

  • Lokaal initiatief. De aanzet tot een project komt vanuit de ondersteuning behoevende partij (bijv. één of meerdere gemeenschappen of lokale organisatie).
  • Actieve betrokkenheid. Een zo groot mogelijke actieve betrokkenheid van de doelgroep en onderlinge samenwerking tussen bijv. betrokken gemeenschappen, bewoners, en instellingen.
  • Lokale partnerorganisatie. Samenwerken met een lokale organisatie in het projectland die over de nodige kennis en ervaring beschikt met betrekking tot het hoofdthema van het project.
  • Institutionele samenwerking. Het actief betrekken van lokale en regionale overheidsinstanties, ngo’s, bedrijven en particuliere sleutelfiguren.

Wat betreft het werken met inheemse groepen en traditionele kennis hanteren we de volgende specifieke uitgangspunten:

  • Samenwerken op basis van vertrouwen, openheid, respect, gelijkheid, zelfbeschikking en het stimuleren van het eigen vermogen.
  • Respecteren van de inheemse rechten in het (o.a recht op het intellectueel eigendom van kennis en tradities, behoud van de leefomgeving, voortbestaan van de cultuur, collectieve eigendom van het land).
  • Plannen voor duurzaamheid, lange termijn focus.
  • Voortbouwen op de lokale gebruiken, normen en waarden en sterke eigenschappen van traditionele kennis.
  • Op gelijke voet samenwerken, als partners, niet als belanghebbenden.
Anuncio publicitario