Sociale innovatie – Weven van oplossingen

De projecten en activiteiten die we met Fundación Grupo Proa sinds 2013 hebben uitgevoerd, zijn ontstaan vanuit het idee de lokale inheemse bevolking in het zuiden van het Colombiaanse Amazone gebied te begeleiden en ondersteunen in het bewerkstelligen van hun projecties en plannen. Zogezegd de behoeften om de door hun geconstateerde problemen het hoofd te kunnen bieden. Deze behoeften zijn door de inheemse gemeenschappen en autoriteiten beschreven in de zogenaamde Planes de Vida – lange termijn plannen.

De belangrijkste punten hierin zijn:

 • Herstel van traditionele en voorouderlijke kennis
 • Herstel van cultuur en culturele vorming
 • Herstel, bescherming en duurzaam beheer van de natuur
 • Ontwikkeling van een eigen-onderwijs-model
 • Het creëren van alternatieve inkomstenbronnen binnen de gemeenschappen

Essentieel in onze aanpak is de lokale bevolking direct te betrekken bij het uitdenken van de plannen, de voorstellen, de voorbereiding, uitvoering én de voortgang van de projecten. Door deze manier van werken hebben we zonder twijfel op diverse vlakken een verschil kunnen maken met de inheemse initiatieven en processen die we tot dusver hebben ondersteund en begeleid.  Voor het behalen van zo goed mogelijke projectresultaten op korte en lange termijn streeft de Stichting de volgende uitgangspunten na die dit moeten bevorderen:

 • Lokaal initiatief; de aanzet tot een project of initiatief komt vanuit de ondersteuning behoevende partij (bijv. een of meerdere gemeenschappen of lokale organisatie).
 • Gelijkheid; binnen de projecten wordt gestreefd naar een gelijke deelname van vrouwen en mannen, als ook de integratie van jongeren en kinderen.
 • Actieve betrokkenheid; een zo groot mogelijke actieve betrokkenheid van de doelgroep en onderlinge samenwerking tussen bijv. de bewoners en leiders van de gemeenschappen met andere gemeenschappen.
 • Lokale partnerorganisatie; samenwerken met een lokale organisatie in het project land die direct met de hoofd doelgroep te maken heeft en over nodige kennis en ervaring beschikt en betrokkenheid heeft met betrekking tot het hoofdthema van het project.
 • Afstemmen van het projectplan; afstemmen van het project op beleid- en ontwikkelingsplannen van de overheden en internationale afspraken.
 • Institutionele samenwerking; het actief betrekken en opbouwen van samenwerkingsverbanden met lokale en regionale overheidsinstanties, ngo’s, bedrijven en particuliere sleutelfiguren.

De lokale inheemse initiatieven die we ondersteunen zoeken oplossingen voor complexe problemen die te maken hebben met drastische veranderingen in hun woon- en leefomgeving, voedselvoorziening, gezondheid, onderwijs en cultuur. Het feit dat het om een lokaal initiatief gaat, duidt op een maatschappelijke behoefte en actieve houding vanuit de lokale bevolking om het probleem aan te pakken. Er is sprake van erkenning en wilskracht. Dit is wat ons aanspreekt.

Voorgedragen oplossingen als het toepassen van productie of onderwijsmodellen afkomstig uit andere landen of regio’s brengt niet per definitie verbetering, en kan zelfs averechts uitpakken*. Dergelijke ‘goede´ oplossingen zijn niet aangepast op de lokale context, de lokale omgangsvormen, gewoonten, normen en waarden, het klimaat en de omgeving.

Het werkelijk oplossen van dergelijk complexe problemen vraagt om experimentele aanpakken, het creëren van nieuwe strategieën en samenwerkingen, verbinden van groepen en instellingen. Sociale innovatie omvat al deze facetten. En dit is wat we trachten te bewerkstelligen met de lokale initiatieven en ontwikkelingsprocessen die we begeleiden. Het stimuleren van het eigen vermogen van de initiatiefnemers staat hierbij centraal.

* Een voorbeeld van een averechtse uitpak is de introductie van viskwekerijen in het Amazone gebied, verkeerd uitgevoerd kan het namelijk malaria veroorzaken.

Anuncio publicitario